Technická dokumentace

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI

λ (lambda) - součinitel tepelné vodivosti je fyzikální veličina z oboru termodynamiky. Udává míru schopnosti látek vést teplo a je to u látek konstantní veličina. Jde o tzv. materiálovou konstantu, která charakterizuje danou látku za přesně stanovených podmínek. Nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti znamená, že látka patří mezi tepelné izolanty. Tepelné vodiče mají vysoký součinitel tepelné vodivosti a jsou to především kovy. Je to hodnota energie ve W, která projde materiálem tloušťky 1 m při rozdílu teplot 1 K mezi povrchy materiálu.

  • Jednotka: W.m-1.K-1TEPELNÝ ODPOR

R - tepelný odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti konstrukce. Je přímo závislá na tloušťce konstrukce a λ. Pro účely izolace je cílem dosahování co nejvyšší
hodnoty R, aby tloušťka konstrukce byla co největší a hodnota λ při jednotlivých materiálech konstrukce co nejnižší.
Tepelný odpor R vyjadřuje odpor 1m2
konstrukce proti prostupu tepelné energie při rozdílu teplot 1 K .
Při vícevrstvých konstrukcích se jednotlivé tepelné odpory sčítají.

  • Jednotka: m2.K.W-1
  • Vzorec pro výpočet: R = d / λ (m2.K.W-1)
  • d - tloušťka materiálu (m)
  • λ - Součinitel tepelné vodivosti materiálu (W.m-1.K-1)


SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

U - součinitel prostupu tepla (W/(m2.K)) je tepelný tok jednotkovou plochou daného souvrství při jednotkovém rozdílu teplot na jeho opačných stranách. Nižší součinitel znamená lépe izolující souvrství. Jde o obrácenou hodnotu tepelného odporu R.

  • Jednotka: W/(m2.K)
  • Vzorec pro výpočet: U = 1/R W/(m2.K)


DIFUZNÍ ODPOR

μ (mí) - faktor difúzního odporu je poměr mezi difúzním odporem tloušťky nějakého materiálu a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce (= kolikrát daným materiálem prochází vodní pára hůře než vzduchem).
Vlastnost materiálu propouštět vodní páru se nazývá difúzní odpor. Nejmenší odpor proti šíření vodní páry klade vzduch. Všechny ostatní materiály mají větší odpor vůči pronikání vodní páry. Čím tlustší je vrstva materiálu, kterou se snaží vodní pára proniknout, tím větší klade difúzní odpor.
Jednotka: bezrozměrná veličina

POROVNÁNÍ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ